Warunki korzystania z serwisu

REGULAMIN SERWISU SPBPOLSKA.EU

(„Regulamin”)

 

§ 1.            Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz wymagania techniczne korzystania z serwisu www.spbpolska.eu („Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest SPB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP: 5272663869, REGON: 144873943, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej: „Administrator”).
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w każdym momencie po kliknięciu w link „Regulamin serwisu” znajdujący się w stopce Serwisu.

§ 2.            Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z treści zawartych w Serwisie wyłącznie na własny użytek – w celach prywatnych i niekomercyjnych bądź – jeżeli zamierza korzystać z treści w celach komercyjnych – po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora i ze wskazaniem źródła ww. treści.
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron WWW. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji ani logowania.
 2. Treści (publikacje, grafiki, materiały video etc.) zawarte w Serwisie mogą stanowić utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Prawa własności intelektualnej do treści przysługują wówczas Administratorowi. Jednocześnie zastrzegamy, że treści te mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada, usługa doradcza czy inna podobna. W związku z korzystaniem z serwisu użytkownik nie nabywa żadnych praw do zawartych w nim treści.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w serwisach podmiotów trzecich, do których odnośniki są zamieszczane w niniejszym Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3.   Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

 1. Możliwe jest występowanie okresowych technicznych przerw w dostępności bądź możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności spowodowane niedostępnością usług hostingodawcy Administratora, awarią bądź prowadzeniem prac technicznych.
 2. W przypadku wystąpienia awarii Administrator dokłada wszelkich starań, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu w możliwie najkrótszym czasie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu bądź jego części wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora oraz przyczyn określonych w ust. 1.
 4. W razie dodatkowych pytań bądź problemów technicznych z dostępem do serwisu czy formularzy kontaktowych prosimy o kontakt na adres kpachnik@spb.eu

 

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkowników danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której użytkownik zdecyduje się skorzystać z formularza kontaktowego. Wówczas Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w dedykowanej informacji przetwarzania danych osobowych oraz Polityce prywatności Serwisu. 

 

§ 5.   Kontakt z Administratorem

 1. W ramach Serwisu możliwe jest nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez dedykowane formularze kontaktowe.
 2. Formularze kontaktowe jest dedykowane do obsługi zapytań, ofert oraz umożliwiają przesłania odpowiedzi na opublikowaną w Serwisie ofertę pracy- nie stanowią źródła informacji w ramach indywidualnych spraw i postępowań prowadzonych przez Administratora.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 2. Regulamin może podlegać zmianom. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie w Serwisie zaktualizowanej treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2021