Napisz do nas

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.

  *Pola obowiązkowe

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   

   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest SPB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP: 5272663869, REGON: 144873943, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej: „Administrator” lub „SPB”).

   

  W SPB został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: spb@causa.net.pl.

   

  SPB przetwarza Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym na podstawie:

  1)      art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu umożliwienia Państwu korzystania z serwisu,

  2)      art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowią: marketing bezpośredni usług SPB, nawiązywanie kontaktu z Państwem – w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisu, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego,

  3)      przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

   

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. W przypadku niepodania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

   

  SPB może powierzać lub udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zapewniającym techniczną obsługę formularza kontaktowego oraz serwisu.

   

  SPB nie profiluje Państwa danych osobowych ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

   

  Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z nawiązanej z Państwem relacji prawnej.

   

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPB przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1)      prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

  2)      prawo żądania sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.

  3)      prawo żądania usunięcia Państwa danych,

  4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

  5)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

  6)      prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych,

  7)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.